پوشش گیاهی در 168 نقطـه منطقـه مـورد مطالعـه در اواخـراردیبهشت تا اوایـل خـرداد مـاه سـالهـای 1383 و 1388 بـاروش تصادفی، نمونه برداری و سپس درصد پوشـش گیـاهیاندازه گیری شد. شایان ذکر است کـه درصـد پوشـش گیـاهیبرای سال 1383 از دادههای طـرح بررسـی امکـان اسـتفاده از داده های ماهواره NOAA برای کنترل فصل چرا اسـتفاده شـد(1).

فاکتور های محیطی و دادههای بارش برای تعیین میزان تأثیر فاکتورهای محیطی بر درصد پوشـشگیاهی در منطقه مورد مطالعه، نقشههای فاکتورهای محیطـیتهیه شد. ابتدا نقشه توپوگرافی رقومی با مقیاس 1:25000 از منطقه مورد مطالعه تهیه شد. سپس نقشههای ارتفاع از سـطحدریا (DEM)، شـیب (Slope) و جهـت شـیب (Aspect) بـایک سیستم هم آهنگ جغرافیایی با استفاده از نرم افزار (Arc Gis) تهیه گردید. داده های بارندگی ماهانه 08 ایستگاه بـارانسنجی و سینوپتیک بـا طـول دوره آمـاری81 سـاله از سـال1371-1388 مطالعه و نقشه ها و آمار بارندگی ماهانـه تولیـدگردید. داده هـای اقلیمـی مـورد اسـتفاده مربـوط بـه اسـتان اصفهان ،اسـتان چهارمحـال بختیـاری و اسـتان کهگیلویـه وبویراحمد میباشد.

شکل 1. موقعیت منطقه مورد مطالعه
تعیین سال خشک و تر
برای تعیین سالهای خشـک و تـر دوره مطالعـاتی از روش بـارشاستاندارد شده ( (Standard Precipitation Index :SPI استفاده شـدو با استفاده از 3 مقیاس زمانی 6، 9 و 21 ماهه وضعیت خشکسـالیو ت رسالی ایستگاههای مورد مطالعه بررسی شد. بـرای محاسـبه SPI ماهانه و یا هر مقیاس زمانی دلخواه دیگر برازنده تـرین تـابع توزیـع احتمال بر داده های مورد نظـر بـرازش و احتمـال هـر مقـدار بـارش محاسبه و سپس به تابع توزیع نرمال استاندارد انتقال داده شد (71).

داده های مورد استفاده
در این پژوهش از تصـاویر مـاهوارهای IRS اسـتفاده شـده کـهتصاویر ب هصورت بر نامهریزی شده تهیـه شـد و در جـدول(1) مشخصات این تصاویر آورده شده است.
جهت تصحیح هندسـی ابتـدا تصـویر AWiFSبـه نقشـه ی توپوگرافی 1:25000 با استفاده از 100 نقطـه کنتـرل زمینـی بـامختصات UTM تطبیـق داده شـد. RMSeحاصـل از تصـحیحهندسی این تصویر 32/0 پیکسل برآورد گردید. سـپس تصـویرWiFS به تصویر AWiFS ثبـت داده شـد وRMSe حاصـله ازتصحیح هندسی این تصویر 33/0 پیکسل برآورد گردید. پس از تص حیح هندس ی ان دازه پیکس ل تص اویر AWiFS ب همنظ ور یکسان سازی اندازه پ یکسلها در مرحله مقایسه بعد از طبقه بندی ب هاندازه پیکسل هایWiFS تغییر اندازه داده شد و بـه 188 متـرتبدیل شدند. پس از انجـام تصـحیح هندسـی و یکسـانسـازیانـدازه پیکسـل تص اویر مـورد مطالعـه ش اخصهـای مختلف ی
۲۹

چون SAVI ،TVI ،NDVI از ترکیب باند های مختلف بـرای دوس ال حاص ل ش د. ای ن ش اخص ه ا ش امل ان واع مختلف ی از فرمول هاست که بر روی تک باندهای دو سال اعمـال گردیـد ونقشه های جدیدی ساخته شد و بـهعنـوان لایـههـای اطلاعـاتیمنظور گردید. ه مچنین اطلاعات باندهای NIR و RED هـر دوتصویر بهعنوان متغیر مستقل تهیه شد. سپس با استفاده از نقشـهتوپوگرافی منطقه مورد مطالعـه بـا مقیـاس 1:50000 و رقـومی کردن آن، نقشههای ارتفاع از سطح دریا (DEM) شیب (Slope) و جهتهای جغرافیایی (Aspect) تهیه و بـهعنـوان فاکتورهـایمحیطی مورد نیاز در دو سال، وارد سیستم اطلاعات جغرافیـاییگردید.

پردازش و آنالیز داده ها
نح وه اس تفاده از رگرس یون چن د متغی ره در گ زینش بهت رین متغیر های مستقلی که قادر به توجیه و بیان متغیـر وابسـته مـوردمطالعه می باشند در شکل (2) بیان شده است.
چون هدف مطالعه بررسی تغییرات درصـد پوشـش گیـاهیمراتع میباشد، به این خاطر پس از تهیه نقشه کاربری اراضی بـاانجام روش طبقهبندی مجـدد بـر روی نقشـه کـاربری اراضـیمنطقه مورد مطالعه نقشه درصد پوشش گیـاهی مراتـع بـه طـورجداگانه از سایر کـاربریهـا جـدا شـد و بـه بررسـی تغییـراتپوشش گیـاهی مراتـع پرداختـه شـد. بـه منظـور تفسـیر بهتـر وراحت تر نقشه پوشش گیاهی مراتع سعی شد طبق هبندی مناسبی بر روی نقشه ها انجام شود برای انجام این طبقه بندی و تفکیـکطبقات از یکدیگر از روش تفکیک تـاری کمـک گرفتـه شـد و۳۰

جدول 1 خصوصیات تصاویر ماهوارهای مورد استفاده
قدرت تفکیک مکانی (متر) تعدادباند طیفی گذر ردیف تاریخ سکو سنجنده

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شمسی میلادی 188 2 56 181 1383/2/30 2004/5/20 IRS_1D WiFS
60 4 56 181 1388/3/1 2009/5/22 IRS_P6 AWiFS
حدود آستانه متفاوتی مورد آزمایش قرار گرفت و جهت تعیـیندقت نقشه تولید شده، روش کـراس ولیدیشـن (روش ارزیـابیمتوالی) استفاده شد. بدین منظور از آمار برداشـت شـده میـدانیدر 100 سایت مجزا از سـایتهـای صـد وشصـت و هشـتگانـهاصلی استفاده گردید. سپس محلهای آنهـا روی نقشـه پوشـشگیاهی تولید شده مشخص و با عملیات کراسینگ اعداد مربـوطبه این نقاط از روی نقشه استخراج شد. سپس آمار بهدست آمده از نمونهبرداری صحرایی با اعداد مربوط به همان نقاط در نقشه تولیدی مقایسه شد. این مقایسه با برازش خط مستقیم بـین ایـندو مجموعـه از دادههـا ص ورت گرفـت و ضـریب تبی ین (2R) حاصله بهعنوان دقت نقشه تولید شده منظور گردید.

نتایج
نتایج حاصل از تعیین سال خشک و تر طی بررسی آمار 81 ساله نش ان دادک ه س اله ای1377، 1378، 1379، 1386 و 1388 در طبقه سال های خشک و سال های 1371، 1372 ،1373 و 1383در طبقه سالهای تـر و مـابقی سـالهـای دوره مطالعـاتی در طبقـهسال های نرمال قرار میگیرد. در این تحقیق بهخاطر عـدم وجـودتصاویر ماهواره ای برای تمام سال هـا از سـال 1388 بـا متوسـطبارندگی 3/265 میلی متر بهعنوان سال خشـک و سـال 1383 بـامتوسط بارندگی 7/487 میلیمتر به عنوان سال تر استفاده شد.

تجزیه رگرسیون گام به گام
مشخصات آماری مدل انتخاب شـده، مـدل هـای شـماره1 و 2 بـــرای ســـال هـــای 1383 و 1388 در جـــدول (2) و نتـــایج

اعمال

ضرایب

رگرسیونی

در

متغیر

های

مستقل

و

برآورد

پارامتر

مورد

مطالعه

رگرسیونی

استفاده

با

معادله
تشکیل

ازمتغیر

های
شده

گزینش

1
X
1
ß
+
2
X
2
£
+..+

y=ß

ا
نتخاب

بهترین

مدل

با
توجه
به

R
2
adj

بالاتر

متغیر
وابسته
Y
)
(

مستقل

متغیرهای
متعامد
(
X
1
,X
2
….X
i
)

گزینش

متغیر
روش
انتخاب

ثابت
های

Forward, Backward,
(

Stepwise)

متغیر

تعیین

کنار

های

مستقل

گزینش

شده

و

شده
گذاشته

حالات

همه

ممکن

برای
)
مدل

های

مختلف
(

ارائه

مدل

با

مختلف

های
ضرایب

R
2
adj

متفاوت


پاسخ دهید