عملیات کاشت پس از آمـاده سـازی زم ـین و انجـام عم لی ـات شخم و دیسک در نهم اردیبهشت ماه در کرتهایی بـه ابعـاد2×3 متر مربع انجام شد. هر کرت آزمایشی شـش رد ی ـف کاشـت را بـافاصله 04 سانتی متر از یکدیگر شامل م ـی شـد و رو ی هـر رد ی ـف بوته های شنبلیله با فاصله پنج سانتی متر از هم کشت شد. آزمـایشدر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و چهار تیمـاراج را گردی د .تیماره ا در چه ار س طح 51، 02، 52 و03 ت ن در هکتار کود گاوی طراحی شدند. کود گاوی کاملا پوس ـیده پـس ازتجزیه و مشخص شدن برخی از عناصر موجـود در آن (جـدول 2) در اوایل اسفند ماه به هر کرت اضافه شد، سـپس بـا رتیواتـور تـاعمق 02 سانتی متری بـا خـاک مخلـوط شـد. در مرحلـه4 برگ ـی عملیات تنک و واکاری انجام شـد و در طـول دوره رشـد از هـیچ نوع علف کش، آفت کش و یا قارچ کش استفاده نشد. آبیـار ی هـر هفت روز یک بار به طریقۀ نشتی و توسط سـیفون انجـام شـد . بـه منظور اجتناب از مخلوط شدن آب کرت ها با یکـدیگر ، بـرای هـر تکرار جوی آبیاری جداگانه ای درنظر گرفته شد.
از شش هفته پس از کاشـت تـا اوای ـل رس ـیدگی محصـول،برای نمونه برداری ب هروش تخریبی، هر هفته چهار بوته ب هطـورتصادفی ب همنظور اندازه گیری سطح برگ و وزن خشک برداشت شد .اندازه گیری سطح برگ بـا اسـتفاده از دسـتگاهLeaf Area Meter (مدل Licor) انجام شد و برای اندازه گیری وزن خشک ،نمونه ها در آون در دمای 07 درجـه سـانتیگـراد بـه مـدت84 ساعت قرار داده شد.
ب همنظور برآورد مقادیر شـاخص سـطح بـرگ (LAI) روزانـه از برازش معادله 1 استفاده شد:
LAI = a+ b * 4 * (exp(-(x-c)/d)) /
(1+exp(-(x-c)/d))^2 [1]
که در آن a عرض از مبداء ،b حداکثر شاخص سطح بـرگ ، c زمان رسیدن به حـداکثر شـاخص سـطح بـرگ و d نقطـه عطـفمنحنی است (در نقطه عطف منحنی ،رشد سطح برگ وارد مرحلـهخطی می شود) و x زمان برحسب روز پس از کاشت می باشد.
براساس تعداد ساعات آفتـابی اسـتخراج شـده از داده هـایایستگاه هواشناسی مشهد ،میزان تشعشع روزانـه بـه روش ارائـهشده توسط خودریان و وان لار (72) محاسـبه گردیـد. ضـر یب خاموشی نور بر اساس معادله 2 محاسبه شد (31 و 44).
K = min( ,1143/ ×LAI−05/ ) [2]
نور جذب شده روزانه براساس معادله 3 محاسبه شد:
Ia = I (0 1− p)(1− exp( K LAI))−⋅[3]
۶۷
که در آنIa نور جذب شده توسط جامعه گیاهی (مگـاژول بـرمتر مربع)، I0 نور رسیده بـه بـالای کـانوپی (مگـاژول بـر متـرمربع)، P ضریب انعکاس است که بـرا ی شـنب لیله 50/0 منظـور
ش د ،K ض ریب خاموش ی ن ور و LAI ش اخص س طح ب رگ می باشد (51). در نهایت کارایی مصرف نـور از طریـق محاسـبهشیب خط رگرسیون بین ماده خشک و میزان تشعشـع تجمعـیمحاسبه شد (51).

نتایج و بحث شاخص سطح برگ
نتایج حاصل از آزمایش نشان داد کـه شـاخص سـطح بـرگ درتمام تیمارهـا ی کـود ی دارای رونـد مشـابهی بـود بـ هطوریکـهشاخص سطح برگ با گذشت زمان افزایش یافت و پس از آنکه به حداکثر مقدار خود رسید ب هدلیل پیری و ریزش برگ ها رونـدنزولی در پیش گرفت (شکل1). تا حدود 54 روز پس از کاشت اختلاف زیادی بین تیمارهای مختلـف از نظـر شـاخص سـطحبرگ وجود نداشت. ولی پـس از آن و بـا شـروع رشـد سـریع،اختلاف بین تیمارها مشخص گردید و بـا افـزایش می ـزان کـودگاوی شاخص سطح برگ افـزا یش یافـت بـه ای ـن ترتی ـب کـهحداکثر شاخص سـطح بـرگ در تیمـار03 تـن کـود گـاوی و حداقل آن در تیمار 51 تن کود گاوی در هکتار ب ـ هدسـت آمـد،ولی در حدود 46 روز پس از کاشت برتری با تیمار 52 تـن درهکتار کود گاوی بود. به این ترتیب که در این تیمار بـر خـلافسایر تیمارها روند افزایش تا 47 روز پس از کاشت ادامه یافـت۶۸
جدول ۱: خصوصیات شیمیایی خاک
pH
EC
(ds/m) N (%) P
(mg/kg) K
(mg/kg) OC (%)
۷/۷۴ ۰/۹۶ ۰/۰۴۲ ۳۴/۸ ۱۷۶ ۰/۳۸

جدول ۲: خصوصیات شیمیایی کود گاوی
Ash
(%) OM (%) C/N (%) P (%) N (%)
%۲۹ %۷۱ ۲۲/۹۱ ۰/۲۵ ۱/۷۸

و پس از آن روند نزولی مشاهده شد. اینکه با افزایش میزان کود گاوی شاخص سطح برگ افزایش می یابد دور از انتظـار نیسـتولی اینکه شاخص سطح برگ بعد از گذشت 46 روز در تیمـارکودی 52 تن در هکتار نسبت به تیمار 03 تن بیشتر بود، ممکن است به دلیل بالا بودن نسبت کـربن بـه نیتـروژن (C/N) درکـودگاوی باشد کـه افـزایش مقـاد یر زی ـاد آن بـه خـاک موجـب ازدسترس خارج شدن نیتروژن طی فرآیند تجزی ـه کـود گـاوی و رقابت سایر میکروارگانیز مهای خاک با باکتری های تثبیت کننـدهنیتروژن در شنبلیله برای تـأ مین نیتـروژن مـورد نیازشـان باشـد. چادویک و همکاران نیز در تحقیق خود بیان کردند که به دلی ـل بالا بودن نسبت کربن به نیتروژن کود گاوی مصرفی احتمالا ماده آلی آن در اوایل فصل رشد ب هراحت ـی توسـط فعالی ـت میکروب ـی تجزیه نمی شود و حتی ممکن است بر اثر رقابت میکروب هـا بـا گیاه برای جذب نیتروژن، مقداری از نیتروژن معدنی کـود گـاویبه نیتروژن آلی تبدیل شود(32). بر این اسـاس مـی تـوان ن تیجـهگرفت که شنبلیله می تواند تنها تـا سـطوح مشخصـی از کـاربردکود گاوی، برتری خود را از لحاظ شاخص سطح برگ و رشـداندام هوایی نشان دهد و پس از آن با افزایش میزان کاربرد کـودگاوی، شاخص سطح بـرگ و بـه تبـع آن کـارایی مصـرف نـورکاهش می یابد.
در این ارتباط نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از آن اسـتکه کود گاوی از محتـوا ی نیتـروژن کمتـر ی در قی ـاس بـا سـا یر کوده ای بیولوژی ک( مانن د ک ود س بز mucuna و crotalaria) برخـ وردار اســت (26). بـ ر ایـ ن اسـ اس نسـ بت کـ ربن به نیتروژن در کود گاوی با توجه بهنوع و کیفیت مـواد غـذایی مصرف شده توسط دام، از پـانزده بـه ی ـک تـا بیسـت بـه ی ـک گزارش شده است. کاربرد کود گاوی با این نسبت از کـربن بـهنیتروژن در خاک، موجب غیر متحرک شدن نیتروژن طی فرآیند تجزیه کود، همزمان با مصـرف نیتـروژن معـدنی موجـود بـرای تأمین نیازهای حیاتی میکروارگانیزم های خاک بیان شـده اسـت(18). در این تحقیق نیز رقابت بیشـتر بـین میکروارگـا نیز مهـا ی خاک با باکتری های تثبیت کننـده نیتـروژن در شـنبلیله، موجـبکاهش دسترسی گیاه به نیتروژن و بروز علائم کمبود این عنصـرشد و بدین ترتیب شاخص سطح برگ و کارایی مصرف نور در سطوح بالاتر از 52 تن در هکتار کود دامی کاهش یافت.

روزهای پس از کاشت
شکل 1. اثر تیمارهای کود گاوی بر روند شاخص سطح برگ شنبلیله طی فصل رشد

تبریزی در تحقیق خود روی اسفرزه و پسیلیوم در سه سطح کود دامی ،5( 01 و51 تن در هکتار) اظهار داشـت کـه حـداکثرشاخص سطح برگ اسـفرزه در تیمـار پـنج تـن کـود دامـی، وپسیلیوم در تیمار 01 تن کود دامی در هکتار ب ـ هدسـت آمـد. در این تحقیق نیز شاخص سـطح بـرگ در بـالاترین مقـدار سـطحک ودی( 51 ت ن در هکت ار) ک اهش یاف ت (3). حس ن زاده و همکاران نیز در تحقیق خود روی ذرت اظهار داشتند که حداکثر شاخص سطح برگ ذرت در تیمار 03 تن کود دامـی در هکتـارب هدسـت آمـد(6). جهـان و همکـاران نی ـز گـزارش کردنـد کـهشاخص سطح برگ کنجد با کاربرد کودهای بیولوژیک نسبت به شاهد افزایش یافت (5). در سیب زمینی هم با افـزا یش کـاربردکود دامی از 5 تا 02 تن در هکتار، شاخص سطح برگ بـهطـورمعنی دار افزایش یافت (53).
بنابراین ب هنظر می رسد کود گاوی ب هعنوان یکی از انواع کود دام ی م ی توان د ب ا ت أمین نی از غ ذایی خ اک و آزادس ازی یکنواخت تر منابع غـذا یی ط ـی فصـل رشـد (41 و 53)، نقـشمطلوب تری در افزایش سطح برگ و ب هتبع آن کارایی استفاده از نور داشته باشد و بـه عنـوان روشـی بـرا ی فشـرده سـازی بـومشناختی در گیاه شنبلیله بهشمار آید .

روند جذب نور
شکل 2 تشعشع رسیده به بـالا ی جامعـه گیـاهی و می ـانگین شاخص سطح برگ چهار تیمار را در طـول فصـل رشـد نشـانمی دهد همانطور که در این شکل ملاحظه میشود، طـول فصـلرشد شنبلیله با تشعشع رسیده به سطح جامعه گیاهی هـم خـوا نی دارد. ب هطوری که همزمان با نیمه اول دوره رشـد شـنبلیله( رشـدسریع)، حداکثر تشعشع با نوسـانات ز ی ـادی مشـاهده شـد و درنیم ه دوم دوره رش د ش نبلیله، تشعش ع ک اهش یاف ت. البتـه نوسانات تشعشع در این نیمه نسبت به نیمه اول کمتـر بـود. بـامقایسه شکل 1 و 3 مشاهده می شـود کـه متناسـب بـا افـزایش شاخص سطح برگ شنبلیله، میزان نور جذب شده توسط جامعه
۶۹
گیاهی در کلیه تیمارها نیز بـه تـدر یج افـزا یش یافـت و پـس ازرسیدن به میزان حداکثر جذب نـور، بـهعلـت کـاهش شـاخصسطح برگ تا انتهای دوره رشد روند نزولی در پیش گرفت. این موضوع بیان کننده آن است که زمان رسیدن به حداکثر شـاخص سطح برگ شنبلیله( شکل1 و)2 با زمان برخورد حـداکثر میـزان تشعشع به سطح کانوپی (شکل2)، هماهنگ بود که می توانـد از نظر مدیریت زراعی بسیار حائز اهمیت باشد (93).
روند جذب نور (شکل3) در کلیه تیمار ها با نتایج مربوط به شاخص سطح برگ ( شـکل 1) کـاملا هـم خـوانی دارد . بـه ای ـن
۷۰

روزهای پس از کاشت
شکل 2. تغییرات کل تششع رسیده به سطح جامعه گیاهی و میانگین شاخص سطح برگ در طول فصل رشد

روزهای پس از کاشت
شکل 3. اثر تیمارهای کود دامی بر روند جذب نور شنبلیله طی فصل رشد

ترتیب که با افزایش کود گاوی جذب نـور در شـنبلیله افـزا یش یافت و تا 46 روز پس از کاشت برتری بـا تیمـار03 تـن کـودگاوی بود ولی بعد از گذشت 46 روز از کاشت، تیمار 52 تـنکود گاوی بیشترین سطح جذب نور را نشان داد. بـا ای ـن حـالروند افزایش در این تیمار تا 47 روز پس از کاشت ادامه یافـتاما پس از آن روند نزولی مشاهده شد.

کارایی مصرف نور

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 4. ارتباط بین مجموع تشعشع جذب شده و وزن خشک شنبلیله تحت تیمارهای مختلف کود گاوی(. شیب خط رگرسیون، نشان دهنده کارآیی مصرف نور است)
شیب خط رگرسیونی بـرازش یافتـه بـه تغییـرات مـاده خشـک تجمعی در برابر تشعشع تجمعـی جـذب شـده ، بیـانگر کـارآیی مصرف نور توسط گیاه می باشد (15). در همـه تیمارهـای کـودگاوی این ارتباط خطی بـین مـاده خشـک تجمعـی و تشعشـع تجمعی جذب شده با ضریب هـم بسـتگی بیشـتر از9/0 وجـودداشت و کمترین کارایی مصرف نور مربوط به تیمار 51 تن کود گاوی(24/1 گرم بر مگاژول) و بیشـتر ین مقـدار آن مربـوط بـهتیمار 52 تن کود گاوی( 47/1 گرم بر مگاژول) بـود (شـکل 4). جذب نور بیشتر در تیمار 52 تن کود گاوی نسـبت بـه03 ت ـن کود گاوی تا حدود 47 روز پس از کاشت (شـکل 3) منجـر بـهتولید ماده خشک بیشتر و در نتیجه کارایی مصـرف نـور بیشـترشد .هر گاه کلیه شرایط لازم برای رشـد گی ـاه در حـد مطلـوببوده و هیچگونه عامل تنش وجود نداشته باشد، کارایی مصـرفنور برای گونه های سه کربنه مناطق معتدل بین 1 تا 1/5 گرم بـرمگاژول و برای گونه های سه کربنه گرمس ـیری ب ـین 1/5 تـا7/1 گرم بر مگاژول تغییر می کند (21). با این وجود مقـاد یر کـارا یی مصرف نور برای شنبلیله تا کنون محاسبه نشده اما برای تعـداد ی از بقولات گزارش شده است. در گیاه نخود ارقام هاشم و آرمان بــ هترتیــب کــارایی مصــرف نــوری معــادل 58/2 و 2/5 گــرم
۷۱
برمگاژول داشتهاند (21)، البته بـرا ی نخـود اعـداد05/2- 19/0 گرم برمگاژول (04) و 1/2 گرم بر مگـاژول (71) نی ـز گـزارششده است. علیمددی و همکاران میانگین کـارا یی مصـرف نـوربرای لوبیا چشم بلبلی، لوبی ـا قرمـز و مـاش را بـهترتی ـب 48/0، 82/0، و 99/0 گرم بر مگاژول بیان نمودهانـد (9). البتـه کـاراییمصرف نور لوبیا معادل 4/2- 6/1 گرم بر مگاژول نیـز گـزارششده است (8).

منابع مورد استفاده
نتیج هگیری
ب راساس نتایج تحقیق حاضر افزایش میزان مصرف کود گاوی تا سطح 52 تن در هکتار می تواند موجب افزایش کارایی مصـرفنور در گیاه دارویی شنبلیله شود. لذا مصرف کودهای بیولوژِیِک و بهبود فرآیندهای اکولوژیک درون بوم نظام زراعی، م ـی توانـدب هعنوان راهکاری بـوم شـناختی، تولیدکننـدگان را در دسـتیابی مداوم به افزایش بهره وری کشاورزی و بهبود خدمات بوم نظـامهمراهی نماید .
اطلسی پاک، و.، ر. مامقانی، م. مسکر باشی و م. نبی پور. 1385. تاثیر آرایش کاشت بر راندمان مصرف نور و تجمـع مـاده خشـکدر کانوپی سه رقم کلزای بهاره. مجله علمی کشاورزی 29 4() : 152-139.
بهشتی، ع. ر.، ع. کوچکی و م. نصیری محلاتی. 1381. تاثیر آرایش کاشت بر جذب و رانـد مان تبـد یل نـور در کـانوپی سـه رقـمذرت. نهال و بذر 4(18): 431-417.
تبری زی ، ل. 1383. اث ر ت نش رط وبتی و ک ود دام ی ب ر خصوص یات کم ی و کیف ی اس فرزه (Plantago ovata) و پس یلیوم
( Plantago psylliuma). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
جهان، م. و م. نصیری محلاتی. 1391. حاصلخیزی خـاک و کودهـای بیولوژی ـک( رهی ـافتی اگرواکولوژی ـک). انتشـارات دانشـگاهفردوسی مشهد. 250 صفحه.
جهان، م.، ب. امیری و ح.ر. احیایی. 1391. کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم نهاده. پژوهش های زراعی ایران 10 2(): 447-435.
حسن زاده، ر.، س. چاوشی، ح. مدنی و ع. عسگری. 1387. بررسی مدیریت آبی ـاری و مصـرف کـود دام ـی در راسـتای افـزا یش کارایی مصرف آب در ذرت دان های رقم سینگل کراس 704. یافته های نوین کشاورزی 3: 237-225.
عزیزی، م. و پ. آروین. 1387. اختلاف عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام بهاره کلزا. مجله الکترونیک تولید گیاهـان زراعـی
.35-50 :(4)1
علیزاده ،ی.، ع. کوچکی و م. نصیری محلاتی. 1389. بررسی جذب و کارایی مصرف نـور در کشـت مخلـوط لوبیـا Phaseolus)
.85-94 :()1 2 بوم شناسی کشاورزی .(Ocimum basilicum L.) و ریحان رویشی vulgaris L.)
علیمددی، ا.، م. ر .جهانسوز، ع. احمدی، ر. توکل افشار و م. رستم زا. 1385. ارزیابی کارایی مصرف نور، ضریب استهلاک نوری و دریافت تابش در ارقام مختلف لوبیا چشم بلبلی،ماش و لوبیا قرمز در کشت دوم. پژوهش سازندگی 17 .57-76.
01. کاظمی، م. 1392. فشرده سازی اکولوژیکی. سمینار تجزیه و تحلیل بوم نظام های زراعی. دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه فردوسـی مشهد.
11. کریمیان کلیشاد رخی، م.، ع. کوچکی و م .نصیری محلاتی. 1388. تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور
۷۲

در دو رقم کلزای بهاره. مجله پژوهش های زراعی ایران 7 1(): 172-163.
21. مداح یزدی، و.، ا .سلطانی، ب. کامکار و ا. زینلی. 1387. فیزیولوژی مقایس های گنـدم و نخـود: شـاخص سـطح بـرگ، دریافـت واستفاده از تشعشع و توزیع ماده خشک به برگ ها .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی 15 4(): 65-54.
31. میرهاشمی، س.م .و م. بنایان .1391. شبیهسازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقل ـیم نیمـه خشـک . مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 26 2(): 403-392.
41. نصیری محلاتی، م.، ع. کوچکی، پ. رضوانی و ع. بهشتی. 1388. اگرواکولوژی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 459 صفحه.
51. نصیری محلاتی، م. 1379. مدلسازی رشد گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 280 صفحه.
.61 Acharya, S., A. Srichamroen, S. Basu, B. Oraikul and T. Basu. 2006. Improvement in the nutraceutical properties of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). Songklanakarin Journal of Science and Technology 28(1): 1-9.
.71 Albrizio, R. and P. Steduto. 2005. Resource use efficiency of field-grown sunflower, sorghum, wheat and chickpea.
I. Radiation use efficiency. Agricultural and Forest Meteorology 130: 254-268.
.81 Anonymous. 2013. Effects of manure and fertilizer on soil fertility and soil quality. Manitoba. http://www.gov.mb.ca/agriculture/environment/nutrientmanagement/pubs
.91 Basu1, S. K., S. N. Acharya, M. S. Bandara, D. Friebel and J. E. Thomas. 2009. Effects of genotype and environment on seed and forage yield in fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) grown in western Canada. Australian Journal of Crop Science 3(6): 305-314.
.02 Benton, T. 2011. “Sustainable intensification” and global food security.
http://www.conservativeruralaffairs.org.uk/resources/docs/CRAG_Westminster_Jan2011
.12 Black, C. and C. Ong. 2000. Utilization of light and water in tropical agriculture. Agricultural and Forest Meteorology 104: 25-47.
.22 Campillo, C., R. Fortes, and M. H. Prieto. 2012. Solar radiation effect on crop production. PP. 167-194 In: Elisha B. Babatunde (Eds.), Solar Radiation. In Tech, Available from: http://www.intechopen.com/books/solarradiation/solar-radiation-effect-on-crop-production
.32 Chadwick, D., R. Johnf, B. F. Pain, B. J. Chambers and J. Williams 2000. Plant uptake of nitrogen from the organic nitrogen fraction of animal manures: a laboratory experiment. Journal of Agricultural Science 134: 159-168.
.42 FAO 2009. Glossary on Organic Agriculture. FAO, Rome (ITA).
.52 Garnett, T. and C. Godfray. 2012. Sustainable intensification in agriculture. Navigating a course through competing food system priorities, Food Climate Research Network and the Oxford Martin Programme on the Future of Food, University of Oxford, UK., 51p.
.62 Gitari, J. N., J. G. Mureithi, S. K. Karumba and K. Mwaniki. 2000. Integrated use of legume green manure, cattle manure and inorganic fertilizer for increased maize production in mid altitude areas of central Kenya.
http://www.kari.org/fileadmin/
.72 Goudriaan, J. and H.H. Van Laar. 1994. Modelling Potential Crop Growth Processes. Kluwer Academic Press. Dordrcht, the Netherlands, 238p.
.82 Griffee, P., S. Metha and D. Shankar 2003. (MADPs) Organic Production of Medicinal, Aromatic and Dye-yielding Plants. Forward, Preface and Introduction. FAO.
.92 Janick.,J. (Ed.). 1999. New Crops for Canadian Agriculture. Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.).Reprinted from: Perspectives on new crops and new uses.
.03 Kassam, A., T. Friedrich, F. Shaxson, T. Reeves, J. Pretty and Sa. J. Carlos de Moraes. 2011. Production systems for sustainable intensification, integrating productivity with ecosystem services. Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis.
.13 Kumar, A., V. Pandey, A. M. Shekh and M. Kumar. 2008. Radiation use efficiency and weather parameter influence during life cycle of soybean (Glycine max. [L] Mirrll) production as well accumulation of dry matter. AmericanEurasian Journal of Agronomy 1(2): 41-44.
.23 Leepipatpaiboon, S., S. Boonyawat and E. Sarobol. 2009. Estimation of solar radiation use efficiency in paddy and cassava fields. Kasetsart Journal (Natural Science) 43: 642 – 649.
.33 McCormick, K. M., R. M. Norton, H. A. Eagles and J. F. Kollmorgen. 2000. Fenugreek: studies on a new crop for south-eastern Australia. Biennial Report 1998-99. Joint Centre for Crop Improvement. p.15.
.43 Moradi kor N. and K. Moradi. 2013. Physiological and pharmaceutical effects of fenugreek (Trigonella foenumgraecum L.) as a multipurpose and valuable medicinal plant. Global Journal of Medicinal Plant Research 1(2): 199-206.
۷۳
.53 Najm, A. A., M. R. Haj Seyed Hadi, M. T. Darzi and F. Fazeli. 2013. Influence of nitrogen fertilizer and cattle manure on the vegetative growth and tuber production of potato. International Journal of Agriculture and Crop Sciences 5(2): 147-154.
.63 Purcell, L. C., R. A. Ball, J. D. Reaper. and E.D. Vories. 2002. Radiation use efficiency and biomass production in soybean at different plant population densities. Crop Science 42: 172-177.
.73 Rigby, D. and D. Caceres. 2001. Organic farming and the sustainability of agricultural systems. Agricultural Systems 68: 21-40.
.83 Rinaldi, M. and A.V. Vonella. 2006. The response of autumn and spring sown sugar beet (Beta vulgaris L.) to irrigation in Southern Italy: Water and radiation use efficiency. Field Crops Research 95: 103-114.
.93 Scott, R. K. and K.W. Jaggard. 2000. Impact of weather, agronomy and breeding on yields of sugar beet grown in UK since 1970. Journal of Agricultural Sceienc 134: 341-352.
.04 Sinclair, T. R. and R. C. Muchow. 1999. Radiation use efficiency, a review. Advances in Agronomy 65: 215-265.
.14 Soori, S. and Gh. Mohammadi-Nejad. 2012. Study of some Iranian fenugreek (Trigonella foenum-graecum L) ecotypes based on seed yield and agronomic traits. International Journal of Agronomy and Plant Production. 3(S): 775-780.
.24 Suresh, M. 2003. Case Study: Cultivation of Medicinal Plants for Organic Certification-Some Issues. Organic Production of Medicinal, Aromatic and Dye-yielding Plants (MADPs). With inputs from FRLHT.FAO.
.34 Tsubo, M., S. Walker and E. Mukhala. 2001. Comparisons of radiation use efficiency of mono-/inter-cropping system with different row orientations. Field Crops Research 71: 17-29.
.44 Zaffaroni, E. and A. A. Schneiter. 1989. Water-use efficiency and light interception of semi-dwarf and standard height sunflower hybrids grown in different row arrangements. Agronomy Journal 81: 831-886.


پاسخ دهید