مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق admin-A-10-1-74-45f4302-1

گیاهی پوشش مکانی الگوی فعالیت چهل آبخیز درمدیریتی های چای تراس ،بندیجنگل ،اگروفارستری ،باغ احداث رودخانهکاری حاشیه درختی جوامع احیاء ، جنگل اتصالشاخص شاخص تراکمحاشیه شاخصگیاهی پوشش مساحت وزنی لکهشاخص میانگین وزنی پوشش اندازهگیاهی شاخصهسته Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان admin-A-10-1-62-888a44b-1

مقدمه: ارزشیابی مهارتهای بالینی کسب شده توسط دانشجویان از مسائل مهم آموزش پرستاری است، خودارزیابی وسیله مفیدی برای تعیین صلاحیتها میباشد که با رفع نواقص، توسعه حرفهای را به دنبال دارد. این مطالعه با هدف Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان admin-A-10-1-61-8bfb934-1

سایت منبع مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05034-DOI: 10.21859/jne مقایسه خود ارزشیابی و ارزشیابی توسط مربی در کارآموزی کودکان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، سال 5939 تابنده صادقی 1، فاطمه عبدلی Read more…

By 92, ago