مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود admin-A-10-1-70-e43c8f5-1

پوشش گیاهی در 168 نقطـه منطقـه مـورد مطالعـه در اواخـراردیبهشت تا اوایـل خـرداد مـاه سـالهـای 1383 و 1388 بـاروش تصادفی، نمونه برداری و سپس درصد پوشـش گیـاهیاندازه گیری شد. شایان ذکر است کـه درصـد پوشـش Read more…

By 92, ago